മുള്ളുതറയിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം -ശ്രീ ഭദ്ര കാളി & കരിം കാളി മൂർത്തി ദേവി ക്ഷേത്രം. മലമേക്കര, അടൂർ po – 691523.