മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം,(www.Mulluthara devi temple. Com) ( ശ്രീ ഭദ്ര കാളി ദേവി & കരിം കാളി മൂർത്തി ദേവി,അടൂർ,pin-69523, മലമേക്കര, പത്തനംതിട്ട – Adoor — മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം — മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം

മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം,(www.Mulluthara devi temple. Com) ( ശ്രീ ഭദ്ര കാളി ദേവി & കരിം കാളി മൂർത്തി ദേവി,അടൂർ,pin-69523, മലമേക്കര, പത്തനംതിട്ട – Adoor, Malamekkara, Pathanamthitta, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അടൂർ നടുത്തായി മലമേക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നൂറ്റാണ്ടിൽ പരംവർഷം ചരിത്രം യുള്ള അതിപുരാതനമായ ഒരു കളരി ക്ഷേത്രം ആയിരുന്നു മുള്ളുതറയിൽശ്രീ ഭദ്രാദേവി കരിംകാളി മൂർത്തി ദേവി ക്ഷേത്രം . അതിപുരാതന കാലം മുതൽ, കളരി,ആയുർ വേദം, […] via മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം,(www.Mulluthara devi […]

via മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം,(www.Mulluthara devi temple. Com) ( ശ്രീ ഭദ്ര കാളി ദേവി & കരിം കാളി മൂർത്തി ദേവി,അടൂർ,pin-69523, മലമേക്കര, പത്തനംതിട്ട – Adoor — മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം — മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം

2 thoughts on “മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം,(www.Mulluthara devi temple. Com) ( ശ്രീ ഭദ്ര കാളി ദേവി & കരിം കാളി മൂർത്തി ദേവി,അടൂർ,pin-69523, മലമേക്കര, പത്തനംതിട്ട – Adoor — മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം — മുള്ളുതറ ദേവി ക്ഷേത്രം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s