നിറഭക്തിയുടെ നൈവേദ്യം.Adoor, malamekkara, PTA.

2 thoughts on “നിറഭക്തിയുടെ നൈവേദ്യം.Adoor, malamekkara, PTA.

  1. സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു മുള്ളുതറയിൽ ദേവി ക്ഷേത്രംത്തിൻറെ ഒരു ചെറു വിവരണം അടങ്ങിയ ഈ ഡോക്യൂമെന്ററി നിങ്ങൾ എല്ലാ വരും കാണുക അനുഗ്രഹിക്കുക….. അമ്മേ ശരണം, ദേവി ശരണം, ഭദ്രരെശരണം, കാളി ശരണം…….

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s