മുള്ളുതറയിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം ഉത്സവം,(2016 ) ഫോട്ടോസ്

ജീവിത എഴുന്നള്ളത്തും, താലപ്പൊലിയും മുത്തു കുടകളും ആയി ആരവത്തോടെ മുള്ളുതറയിൽ ദേവതകൾ……

രാത്രിയുള്ള ഘോഷയാത്ര യിൽ താലപ്പൊലി

നാട്ടുകാർ മുള്ളുതറ ദേവതകൾക്ക് നൽകുന്ന സീകരണമ്.

ചേന്നംപള്ളി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നാട്ടുകാർ മുള്ളുതറ ദേവതകൾക്ക് നൽകുന്ന സീകരണമ്.


ചേന്നംപള്ളി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നാട്ടുകാർ മുള്ളുതറ ദേവതകൾക്ക് നൽകുന്ന സീകരണമ്.

ചേന്നം പള്ളി ഹൈന്ദവസമതി യുടെ നേതിര്ർ ത്തിൽ


ചേന്നംപള്ളി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നാട്ടുകാർ മുള്ളുതറ ദേവതകൾക്ക് നൽകുന്ന സീകരണമ്.


ചേന്നംപള്ളി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നാട്ടുകാർ മുള്ളുതറ ദേവതകൾക്ക് നൽകുന്ന സീകരണമ്.

നാട്ടുകാർ മുള്ളുതറ ദേവതകൾക്ക് നൽകുന്ന സീകരണമ്.

നാട്ടുകാർ മുള്ളുതറ ദേവതകൾക്ക് നൽകുന്ന സീകരണമ്.

ജീവിത എഴുന്നള്ളത്തും ചെണ്ട മേളവും

ജീവിത എഴുന്നള്ളത്തും ചെണ്ട മേളവും
താലപ്പൊലി യും മുത്തുകുടകളും ആയി ഭക്തജനങ്ങൾ.
താലപ്പൊലിയും ആയി ഭക്തജനങ്ങൾ.
ജീവിത എഴുന്നള്ളത്തും ചെണ്ട മേളവും.
ജീവിത എഴുന്നളത്തിനു മുൻപിൽ താലപ്പൊലി യും ആയി അമ്മമാരും, കുട്ടികളും.
ജീവിതഎഴുന്നള്ളത്തു ഉറയുന്നു.
ക്ഷേത്രംശ്രീ കോവിൽനു മുൻപിൽ ജീവിത എഴുന്നള്ളത് അടിഉറയുന്നു.

One thought on “മുള്ളുതറയിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം ഉത്സവം,(2016 ) ഫോട്ടോസ്

  1. ക്ഷേത്രം യുത്സവത്തെ ജനങ്ങൾ വരവേൽക്കുന്നു. ചേന്നംപള്ളി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നാട്ടുകാർ മുള്ളുതറ ദേവതകൾക്ക് നൽകുന്ന സീകരണമ്.കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് 2016…സമയംതേ ആണ്.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s