മുള്ളുതറയിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം. മലമേക്കര, അടൂർ, പത്തനംതിട്ട.

ആപ്പിണ്ടി വിളക്ക് എടുത്ത് ബാലൻ മാർ ക്ഷേത്രം ത്തിലേക്ക്

ആപ്പിണ്ടി വിളക്ക് എടുത്ത് ബാലൻ മാർ ക്ഷേത്രം ത്തിലേക്ക്

മുത്തു കുടകളും താലപൊലിയും ആയി അമ്മമാരും കുട്ടി കളും
പ്രാർത്ഥന യിൽ ഭക്തർ
താലപ്പൊലി യും ആയി ഭക്തജനം
താലപ്പൊലിയും ആയി ഭകതജനം
ജീവിത എഴുന്നള്ളത്തും ദേവി യുടെ ഉടവാളും .

ജീവിത എഴുന്നള്ളത്തും ദേവി യുടെ ഉടവാളും .ഗുരു സ്വാമി യും.

പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭക്തർ
താലപ്പൊലി യും ആയി ഭക്തജനങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയിൽ.
കലാശ കുടങ്ങളും പൂജാ കളംവും.
നാഗ കളം, പൂജയും.
നാഗകളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാലിക.
താലപ്പൊലിയും ആയി ഭക്ത ജനം
ആപ്പിണ്ടി വിളക്ക് ക്ഷേത്രംത്തിൽ തയാർ ആക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
കളം മെഴുത്തും പാട്ടും
താലപ്പൊലി യും ആയി ഭക്തജനം.
ക്ഷേത്രം ത്തിലെ ദേവതകൾ ക്കും ഉപദേവതകൾ ക്കും നിവേദ്യം തയാർആക്കുന്നത് തിരുമേനി
ആപ്പിണ്ടി വിളക്ക് തയാർ ആക്കുന്ന ഭകതജനം
ജീവിതഎഴുന്നള്ളത്തും താലപ്പൊലി യും അഷ്ടമംഗല്യവും.

5 thoughts on “മുള്ളുതറയിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം. മലമേക്കര, അടൂർ, പത്തനംതിട്ട.

    1. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കുന്നു…. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രം. നമ്മൾഅറിയാവുന്ന അറിവ് തെളുവു കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക…..

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s